Definicja projektu

Przedmiotem Projektu jest stworzenie Centrum Edukacyjnego, nowoczesnego ośrodka edukacji dla dzieci i młodzieży z Kowar, dostosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, posiadającego m.in. bibliotekę multimedialną, kryty basen, zespół boisk, schronisko młodzieżowe,                          z wykorzystaniem istniejącej bazy Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach.

 

Cele projektu

Celem projektu jest stworzenie jak najlepszych warunków nauczania, zarówno kadrowych, jak i materialnych, dzieciom i młodzieży kowarskiej oraz uatrakcyjnienie oferty turystycznej Kowar, co przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców miasta, a także całej gminy Kowary i rozwoju społeczno – gospodarczego regionu.

 

Produkty

W wyniku realizacji Projektu powstanie nowoczesny ośrodek edukacji dla dzieci i młodzieży z Kowar. W projekcie przewidziano utworzenie:

-        nowoczesnej szkoły podstawowej, dostosowanej także dla potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

-        szkolno – publicznej biblioteki multimedialną z czytelnią, wyposażoną dodatkowo w księgozbiór literatury europejskiej w wersji  oryginalnej

-        krytego basenu,

-        zespołu sal rekreacyjnych i klubów,

-        zespołu boisk,

-        sali wystawowej,

-        schroniska młodzieżowego.

Łącznie powierzchnia użytkowa obiektu to 8.567  m2 .

Nowe miejsca noclegowe  - 50 miejsc.

 

Beneficjenci projektu

Beneficjentem końcowym realizowanego projektu jest Miasto i Gmina Kowary, zaś ostatecznymi beneficjentami bezpośrednimi są mieszkańcy gminy i miasta Kowary, a pośrednimi turyści i przyjezdni z całego województwa dolnośląskiego i innych regionów Polski, a nawet z zagranicy.

 

Zgodność projektu z polityką rządową i politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej

Projekt jest zgodny ze Strategią Województwa Dolnośląskiego, Strategią Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego oraz Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Kowary. Uzyskane efekty będą miały pozytywny wpływ na realizację polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki równości szans w dostępie do oferty edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej. Należy również podkreślić, że  Projekt wykazuje się innowacyjnością.

Przedmiotem Projektu jest stworzenie Centrum Edukacyjnego w Kowarach, w którym będzie realizowane nauczanie na poziomie podstawowym z zapleczem kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.

 

Etap I zakłada:

·       modernizację istniejących obiektów

·       przysposobienie budynku po PTTK

·       wyposażenie budynku szkoły nr 1 przy ul. Staszica oraz budynku szkolnego

·       stworzenie multimedialnej biblioteki środowiskowej

·       poprawę komunikacji z osiedlem Wichrowa Równia

 

·       budowę pawilonu szkolnego 4-6 oraz przeznaczenie budynku nr II szkoły na stołówkę szkolną oraz pracownię (muzyczna, plastyczną, schronisko młodzieżowe itp.)

·       budowę zespołu boisk

·       budowę szkolnej pływalni

 

Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnej, lokalnej bazy edukacyjnej, kulturalnej, turystycznej i sportowej, która przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców miasta, a także całej gminy Kowary oraz do rozwoju społeczno – gospodarczego regionu.

 

W wyniku przeprowadzonych prac poprawione zostaną warunki kształcenia, obiekty szkolne będą przystosowane dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych, nastąpi wzrost poziomu atrakcyjności nauczania.

 

Obecna baza edukacyjna, kulturalna i turystyczna nie spełnia oczekiwań, a niski poziom wykształcenia związany niejako z niskim poziomem świadomości społecznej, obrazuje nam konieczność podjęcia działań zaradczych w tym zakresie.

 

Poprzez krzewienie wiedzy i rozwijanie indywidualnych talentów Projekt będzie miał wpływ na zmianę postawy, szczególnie wśród młodzieży narażonej na różnego rodzaju marginalizację społeczną.

 

Dodatkowo będą świadczone usługi w zakresie promocji turystyki, które dotychczas były zaniedbane, a ze względu na liczne walory całej gminy mogą stać się kołem napędowym pobudzającym gospodarkę. Ponadto powiązanie nauki i kultury z propagowaniem lokalnych atrakcji turystycznych wpłynie pozytywnie na postawę mieszkańców mocniej związanych ze swoim regionem, co być może w przyszłości ograniczy wysoki stopień migracji szczególnie młodych ludzi z wyższym wykształceniem, którzy będą poszukiwali szansy rozwoju we własnym mieście.

 

 

 

Analiza techniczna i/lub technologiczna

Ocena stanu technicznego projektu

 

Założenia programowe:

Ilość uczniów poszczególnych roczników – 100

Przyjęto ok. 25 uczniów na klasę co daje 4 oddziały na jednym roku.

 

Klasa I – III: 14 sal lekcyjnych:

-        9 sal o powierzchni 60 m² dostępne z parteru;

-        4 sale o powierzchni 55 m² dostępne z 1 piętra;

-        świetlica I-III o powierzchni 60 m²;

Klasa IV – VI: 14 sal lekcyjnych:

-        8 sal o powierzchni 60 m²;

-        4 sale o powierzchni 85 m²;

-        2 sale o powierzchni 76 m²;

ponadto:

-        Aula szkolna przystosowana do prowadzenia wykładów, sympozjów, konferencji, czy nawet koncertów – powierzchnia 257 m² (wymiary – 11 x 22 m), z obejściem wokół na wysokości 4 m, doświetlona świetlikami dachowymi. Wariantowo będzie mogła pełnić również funkcje sali widowiskowej z ruchomą sceną w formie muszli koncertowej. Scena obrotowa (łukowa ściana na elewacji budynku auli)) umożliwiająca występy z widownią plenerze (na terenie boisk sportowych), lub wewnątrz auli.

-        Pracownia o powierzchni 100 m², dostępna z wierzy widokowej przy auli.

 

Szatnia o powierzchni 100 m² zlokalizowana przy głównym holu wejściowym, podzielona na dwie części dla klas I-III i IV-VI.

 

Sanitariaty dla 600 uczniów klas I-IV, przyjęto po 300 dziewcząt i chłopców:

-        17 misek ustępowych i 17 umywalek dla dziewcząt;

-        9 misek ustępowych i 9 pisuarów oraz 17 umywalek dla chłopców;

 

Klasa „0”: 3 sale, posiadające osobne wejście z szatnią i osobne sanitariaty:

-        2 sale o powierzchni 50 m²;

-        1 sala o powierzchni 42 m².

 

Basen sportowy:

Niecka basenu na 6 torów pływackich, dodatkowo mniejsza niecka „brodzik” do zajęć z młodszymi dziećmi lub do zajęć profilaktycznych i korekcyjnych z młodzieżą niepełnosprawną.

-        powierzchnia zabudowy netto całego basenu – 1.282 m²

-        kubatura – 5.020 m²

 

Istniejący budynek nr I, przeznaczony na funkcje kulturalno oświatowe, ogólnodostępny dla młodzieży z Kowar i nie tylko:

Łączna powierzchnia wszystkich kondygnacji – 1.614 m², w tym parter – 389 m². budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne. Biblioteka multimedialna wraz z zapleczem i magazynem zlokalizowana w parterze.

Na 1 piętrze będą zlokalizowane sale tematyczne dla zajęć grupowych, wpisanych w program kulturalno oświatowy Miasta Kowary.

 

Istniejący budynek nr II, przeznaczony na schronisko młodzieżowe:

-        łączna powierzchnia wszystkich kondygnacji – 1.693 m², w tym parter 339 m².

 

W parterze znajduje się obecnie kuchnia ze stołówką. Docelowo stołówka będzie powiększona o dodatkową salę przewidzianą dla gości z zewnątrz lub uczestników zajęć programowych przewidzianych przez przyszłe centrum.

Przewiduje się około 50 miejsc noclegowych na 1 i 2 piętrze budynku.

 

 

Bilans terenu:

-        powierzchnia całego terenu Centrum Edukacyjnego – 30.350 m²

-        powierzchnia zabudowy istniejących budynków szkolnych:

o      przeznaczony do adaptacji na cele kulturalno oświatowe – 500m²

o      przeznaczony do adaptacji na pomieszczenia noclegowe – 490m²

o      istniejąca sala sportowa z zapleczem – 930m²

o      adoptowany budynek administracyjno biurowy 300m²

 

-        powierzchnia zabudowy budynków projektowanych

-        projektowanej szkoły – 3.370m²;

-        basen z zapleczem – 1.260m²;

-        powierzchnia otwartych terenów sportowych – 5.025m²;

-        amfiteatr i zieleń towarzysząca – 3.036m²

 

 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY – 6.850m², CO STANOWI 25% POWIERZCHNI TERENU INWESTYCJI.

 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA TERENÓW SPORTOWYCH WRAZ Z BASENEM I SALĄ GIMNASTYCZNĄ – 5.190m², CO STANOWI 19,5% POWIERZCHNI TERENU INWESTYCJI.

 

KUBATURA CZĘŚCI UŻYTKOWANEJ PRZEZNACZONA DO WYLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO:

-        projektowana szkoła – 12.950m²;

-        projektowany basen – 5.020m².

 

 

Zagospodarowanie terenu

Istniejący teren wykazuje dosyć intensywne sadki w kierunku północnym. Na długości 150m w kierunku południowy wschód – północny zachód, w miejscu lokalizacji nowoprojektowanej szkoły różnica poziomów terenu wynosi 6m. Wobec powyższego w budynku szkoły jak również w przyległym terenie projektuje się rampy i schodki. Najwyżej jest usytuowana część z klasami „0”, powiązana z adoptowanym budynkiem administracyjnym. Najniżej aula i wieża widokowa.

Pomiędzy tymi miejscami zastosowano trzy obniżenia wewnątrz budynku po 1,5m. Projekt koncepcyjny przewiduje usypanie gruntu w celu wyrównania ewentualnych różnic. Nie przewiduje się natomiast zagłębienia budynku w terenie, poza wyjątkiem fundamentów, tj. 1m, poniżej poziomu przemarzania gruntu.

 

Powiązania funkcjonalne

Część nowo projektowana.

Szkoła posiada odrębne wejście zlokalizowane przy nowej drodze dojazdowej w sąsiedztwie osiedla „Wichrowa Równia”. Zakłada się, że w droga będzie drogą dojazdową obsługującą przyszłe Centrum Edukacyjne.

Z głównego holu wejściowego można przejść do wydzielonej części dla klas I-III lub klas IV-VI.

Przy holu wejściowym zlokalizowano świetlicę, oddzielnie dla klas I-III i dla klas IV-VI, ogólny pokój nauczycielski dla 60 nauczycieli. Z holu wejściowego jest również zapewniony bezpośredni dostęp do części basenowej.

W projekcie koncepcyjnym przewidziano zabudowane łączniki pomiędzy nowoprojektowaną szkołą, basenem i istniejącą salą gimnastyczną, umożliwiające przejście dzieci bez konieczności wychodzenia na zewnątrz budynku.

Odrębne wejście będzie prowadziło do pomieszczeń klas „0”, posiadające swoją szatnie i sanitariaty. Wejście to będzie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku administracyjnego i będzie połączone korytarzem z holem głównym szkoły.

Istniejący budynek „po PTTK” zostanie zaadoptowany do potrzeb administracji szkolnej na 1 piętrze oraz gabinety na parterze takie jak:

-        gabinet stomatologiczny

-        gabinet lekarza ogólnego

-        gabinet zabiegowy

-        sala zajęć dydaktyczno-terapeutycznych

-        pokój terapeuty

-        pokój logopedy

-        pokój psychologa

 

Sala zajęć dydaktyczno-terapeutycznych będzie przeznaczona do prowadzenia terapii zajęciowej dla dzieci z wszelkiego rodzaju zaburzeniami w prawidłowym rozwoju.

 

W części IV-VI zlokalizowano aulę, o wymiarach 22m x 11m o wysokości 6m.

Zakłada się, że budowa auli i dodatkowych sal lekcyjnych przy auli będzie końcowym etapem realizacji inwestycji.

 

Basen będzie posiadał bezpośrednie wejście z zewnątrz, umożliwiające korzystanie przez Kowarzan w godzinach pozaszkolnych. Wejście znajduje się w części ogólnodostępnej od strony południowo wschodniej, posiada niezależny podjazd z miejscami parkingowymi. Hol wejściowy z szatnią, bufetem i pomieszczeniami sanitarnymi.

W korytarzu łączącym basen z salą gimnastyczną przewidziano miejsca dla publiczności.

Pomieszczenia techniczne obsługujące basen znajdują się pod szatniami i zajmują łącznie około 50m². pomieszczenia są wpasowane pomiędzy istniejącym terenem a projektowanym poziomem podłogi basenu, wykorzystując naturalny spadek terenu.

 

Południową część terenu szkolnego będzie ogólnodostępna i będzie mogła funkcjonować równolegle ze szkołą. W godzinach 800–1600, pierwszeństwo w dostępie do bazy obsługującej centrum będą miały dzieci i młodzież szkolna.

Projektuje się otwarcie istniejących wejść reprezentacyjnych do istniejących budynków od ulicy Staszica.

 

Z kuchni znajdującej się w istniejącym budynku będzie odbywać się ekspedycja zimnych i ciepłych napojów, przekąsek dostarczanych do bufetów i kawiarenek w systemie catteringu.

Bufety i kawiarenki będą się znajdować w budynku z basenem i łączniku między basenem i szkołą, pełniącym funkcję kawiarni i ogrodu zimowego.

 

Standard wykończenia i zastosowane wyroby

 

  1. Tynki wewnętrzne. Przewiduje się zastosowanie gładzi gipsowych jednowarstwowych na tynkach zwykłych kat. III wapienno-cementowych.
  2. Tynki zewnętrzne. Na podkładzie z siatki zbrojącej i kleju do zapraw zostaną wykonane tynki cienkowarstwowe mineralne typu „baranek”. Dolna warstwa elewacji zostanie wzmocniona podwójną warstwą siatki zbrojącej.
  3. Powłoki malarskie. Sufity i ściany powyżej lamperii lub okładzin ściennych zostaną pomalowane farbami emulsyjnymi na biało i w kolorach półpełnych. Lamperie zostaną pokryte farbami lateksowymi w kolorach zbliżonych do ścian powyżej jako ciemniejsze.
  4. Okładziny ścienne. Jako materiał na okładziny w sanitariatach, pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego, na basenie zostaną wykorzystane płytki ceramiczne szkliwione, wzorzyste, w kolorach jasnych, o wymiarach 20x25 (cm). Warstwy najwyższe (około 2,10m nad posadzką) oraz naroża wypukłe zostaną wykończone listwami z PVC.
  5. Wykładziny podłogowe. Zostaną wykonane z deszczułek parkietowych jesionowych lub dębowych (pomieszczenia biurowe), wykładzin rulonowych z PVC typu „Tarkett” lub „Polyfloor” klasy „optima” (pomieszczenia szkolne, z wyprowadzeniem cokołów na ściany na wysokość 15cm, płytek ceramicznych typu „gres” (na posadzki w sanitariatach, zapleczu gastronomicznym) o wymiarach 30x30 (cm), z cokolikami wys. 10cm nad posadzką.

W miejscach styków różnych wykładzin zostaną zastosowane listwy mosiężne maskujące, zapobiegające uszkodzeniom krawędzi posadzek.

  1. Przybory sanitarne. Miski ustępowe będą zawieszone na stelażach systemowych, np. Geberit lub TC, zaopatrzone w deskę sedesową z tworzywa antybakteryjnego. Umywalki fajansowe zostaną zawieszone na wspornikach, zaopatrzone w syfony z tworzyw sztucznych oraz półpostumenty, zakrywające przyłącza elastyczne i zawory odcinające pod bateriami umywalkowymi. Natryski będą zaopatrzone w kabiny o wymiarach 80x80 (cm), z drzwiami przesuwnymi, wypełnionymi poliwęglanem jednokomorowym. Pisuary fajansowe wielostanowiskowe zostaną oddzielone przegrodami systemowymi, mocowanymi do ścian. Przy pisuarach, zarówno jedno- jak i wielostanowiskowych, znajdą się wpusty podłogowe z PVC typu viega. Podobnie wpusty podłogowe będą w bliskim sąsiedztwie zaworów czerpalnych w sanitariatach i w pomieszczeniach zaplecza porządkowego. Woda zimna oraz ciepła woda użytkowa będą pobierane z zaworów czerpalnych oddzielnie. Zawory z wodą zimną będą wyposażone w złączkę do węża, celem spłukania posadzek. Sanitariaty dla osób niepełnosprawnych będą posiadały przybory oraz pochwyty (stałe i ruchome) odpowiednie dla tych użytkowników. Przewiduje się wykorzystanie przyborów z oferty KOŁO, natomiast pochwyty z firmy Lehnen, seria Funktion. Uzupełnienie wyposażenia sanitariatów będą stanowiły wykonane z wysokoudarowego tworzywa dozowniki na mydło, pojemniki na papier toaletowy i ręczniki papierowe oraz kosze pełne w jednej serii produktów, np. Merida.
  2. Wentylacja sanitariatów. Zastosowana zostanie wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicznym za pomocą wentylatorów kanałowych, zaopatrzonych w kratki wentylacyjne nawiewne. Sterownia wentylacji będzie automatyczne, za pośrednictwem włącznika światła przed wejściem do przedsionka/umywalni, z opóźniaczem czasowym, np. 1 minutowym. Przewiduje się wentylowanie jednym wentylatorem i kanałami wszystkich pomieszczeń w każdym węźle oddzielnie.

 

Szczegółowe zestawienie powierzchni projektowanych pomieszczeń

 

Parter

 

Szatnia dla klas

54,6 m2

Sala lekcyjna (klasa 0)

46,8 m2

Sala lekcyjna (klasa 0)

46,8 m2

Sala lekcyjna (klasa 0)

41,1 m2

Świetlica dla klas 0

66,1m2

Sala lekcyjna (klasa I-III)

64,2 m2

Sala lekcyjna (klasa I-III)

55,6 m2

Sala lekcyjna (klasa I-III)

55,6 m2

Sala lekcyjna (klasa I-III)

62,9 m2

Sala lekcyjna (klasa I-III)

62,9 m2

Sala lekcyjna (klasa I-III)

62,9 m2

Sala lekcyjna (klasa I-III)

72,3 m2

Sala lekcyjna (klasa I-III)

72,3 m2

Sala lekcyjna (klasa I-III)

72,3 m2

Toalety

43,9 m2

Toalety

46,8 m2

Szatnia

90,1 m2

Świetlica dla klas I-III

54,2 m2

Pokój nauczycielski

81,5 m2

Świetlica dla klas IV-VI

55,2 m2

Sala lekcyjna (klasa IV-VI)

56,2 m2

Sala lekcyjna (klasa IV-VI)

56,2 m2

Sala lekcyjna (klasa IV-VI)

56,2 m2

Sala lekcyjna (klasa IV-VI)

56,2 m2

Sala lekcyjna (klasa IV-VI)

81,5 m2

Toalety

22,3 m2

Sala lekcyjna (klasa IV-VI)

56,2 m2

Sala lekcyjna (klasa IV-VI)

56,2 m2

Sala lekcyjna (klasa IV-VI)

56,2 m2

Aula

265,8 m2

Sala przy auli

80,1 m2

Sala przy auli

80,1 m2

Łącznik przeszkolny

97,5 m2

Szatnia damska

83,3 m2

Szatnia męska

83,3 m2

Hala basenu

649,6 m2

Antresola

183,9 m2

Hol wejściowy

100,8 m2

Bufet z zapleczem

35,0 m2

Taras wypoczynkowy

276,1 m2

Taras kawiarniany

80,0 m2

Komunikacja basenu

127,4 m2

 

Poddasze użytkowe – II kondygnacja nadziemna

 

Sala lekcyjna (klasa IV-VI)

56,2 m2

Sala lekcyjna (klasa IV-VI)

56,2 m2

Sala lekcyjna (klasa IV-VI)

56,2 m2

Toalety

70,5 m2

Sala lekcyjna (klasa I-III)

60,9 m2

Sala lekcyjna (klasa I-III)

56,3 m2

Sala lekcyjna (klasa I-III)

56,3 m2

Sala lekcyjna (klasa I-III)

82,77 m2

 

III kondygnacja nadziemna (nad strefą wejściową)

 

Pokój konferencyjny

47,8 m2

Z tarasem widokowym

150,2 m2

 

Opis stanu aktualnego

 

I. Opis stanu technicznego istniejącego

Stan istniejący

Budynek szkolny I (ulica Staszica 6) – pochodzi z roku 1778. pierwotnie budynek funkcjonował jako sąd miejski.

Położenie na działce:

Budynek wolnostojący o obrysie prostokątnym, osią podłużną skierowany w kierunku południowym – wschód, - północny zachód, przylegający do południowo zachodniej granicy działki szkolnej, usytuowany tuż przy ulicy Staszica, przylegający do niej dłuższym bokiem. Budynek zabytkowy, podlegający ochronie konserwatorskiej, budynek jest wpisany do rejestru zabytków.

Reprezentacyjne wejście do budynku jest umieszczone centralnie na ścianie budynku od ulicy Staszica. Wejście to jest nieczynne. Główne wejście do budynku jest dostępne z dziedzińca szkolnego. Wejście to niegdyś pełniło drugorzędną rolę.

 

Ogólne informacje o budynku:

Budynek o prostokątnym obrysie, skontrowanym dwoma frontonami na dwóch podłużnych elewacjach budynku, dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, kryty czterospadowym dachem pokrytym dachówką, murowany, o klasycystycznym wystroju elewacji, symetrycznej kompozycji, z elementami kamiennymi detali, z boniami na narożach, o monumentalnym wyrazie.

Budynek aktualnie użytkowany jako szkoła podstawowe.

Pomieszczenia parteru zajmuje częściowo administracja szkolna, częściowo funkcjonują jako sale lekcyjne dla klas „0” i dla uczniów klas I-III. I piętro w całości zajęte jest na pomieszczenia lekcyjne dla uczniów klas I-III. W piwnicach znajdują się magazyny.

Budynek posiada własną kotłownie w piwnicy, dostępną z zewnątrz.

Dane liczbowe:

powierzchnia zabudowy – 520 m²

kubatura -                          7 240 m³

 

Dane szczegółowe:

- ściany zewnętrzne i konstrukcyjne z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej, ściany działowe z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej oraz częściowo szkieletowe, z płyt pilśniowych miękkich, jednostronnie utwardzanych i drewniane przepierzenia w WC o stan dobry

- stropy ceramiczne – stan dobry

- schody do piwnicy i na pierwsze piętro – kamienne – stan dobry, balustrady stalowe, ozdobne, poręcze drewniane – stan dobry, schody na strych drewniane

- konstrukcja dachu – więźba drewniana o ustroju płatwiowo – kleszczowym, z wieszakami i zastrzałami – stan dobry

- pokrycie dachu dachówką karpiówką podwójnie w koronkę – stan dobry

- obróbki blacharskie – stan dobry

- tynki zewnętrzne cementowo – wapienne, profilowane, gładkie i nakrapiane, z gzymsami i błoniami – stan dobry

- stolarka okienna drewniana, malowana, okna skrzynkowe i krosnowe w piwnicy i na poddaszu, drzwi drewniane, malowane, nietypowe, płycinowe i pełne. Drzwi wejściowe drewniane, profilowane, ozdobne – stan dobry

- budynek wyposażony jest w instalację wod. – kan., c.o./kotłownia w piwnicy/, elektryczną, gazową

 

Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia piwnicy -           377 m²

- powierzchnia parteru -            389 m²

- powierzchnia I piętra -            399 m²

- strych -                                    441 m²

 

Razem                                      1 614 m²

 

Budynek szkolny II pochodzi z roku 1789. Niegdyś mieściła się tu szkoła przyklasztorna.

 

Położenie na działce:

Budynek wolnostojący, usytuowany tuż przy południowo – wschodniej granicy działki szkolnej. Budynek posiada dwa symetrycznie rozmieszczone wejścia od Placu Waryńskiego. Wejścia te sa odwzorowane po drugiej stronie budynku, dostępne z dziedzińca szkolnego. Wejścia od dziedzińca i od ulicy są połączone poprzecznie usytuowanymi korytarzami. Aktualnie funkcjonują wejścia główne od strony podwórka szkolnego.

 

Ogólna informacja o budynku:

Budynek dwukondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, strychem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony, murowany o prostokątnym, regularnym kształcie obrysu, kryty dachówką, z dachem mansardowym.

Jest budynkiem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.

W parterze znajduje się stołówka z kuchnią oraz pokój nauczycielski. Pomieszczenia I i II piętra funkcjonują jako sale lekcyjne dla uczniów klas III-VI.

W piwnicy znajduje się kotłownia gazowa na potrzeby omawianego budynku i sali gimnastycznej.

 

Dane liczbowe:

powierzchnia zabudowy -   500 m²

kubatura -                          5 835 m²

 

Dane szczegółowe:

o      ściany konstrukcyjne – w piwnicach z kamienia, wyżej z cegły pełnej

o      ściany działowe – z cegły pełnej i z dziurawki

o      stropy – nad piwnicą koleba z lunetami i koleba w korytarzach nad parterem i w pomieszczeniach kuchni oraz w pokoju nauczycielskim – krzyżowe

o      schody żelbetowe, wylewane z balustradami stalowymi

o      dach typu mansardowego, drewniany

o      pokrycie – dachówka

o      budynek wyposażony jest w instalację wod. – kan., c.o./kotłownia w piwnicy/, elektryczną, gazową

 

W budynku został przeprowadzony remont w latach 80 – tych, zostały częściowo wymienione stropy (drewniany w złym stanie na masywne, przebudowano sanitariaty, wymieniono częściowo stolarkę).

 

Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia piwnicy -           224 m²

- powierzchnia parteru -            339 m²

- powierzchnia I piętra -            367 m²

- powierzchnia poddasza -        419 m²

- strych -                                    345 m²

 

Razem                                      1 693 m²

 

Budynek sali gimnastycznej został wybudowany w roku 1994.

Obiekt jednokondygnacyjny z antresolami w szczytowych traktach oraz pomieszczeniami pomocniczymi pod częścią widowni. W części centralnej sala o wymiarach osiowych 15x30 m oraz widownia na trakcie głębokości 6,0 m z dwoma klatkami schodowymi. Trakty szczytowe mieszczą w przyziemiu, od strony wejścia głównego, ho, wejściowy, kasę, szatnię oraz magazyn sprzętu gimnastycznego i pomieszczenie techniczne. Od strony wejścia dla uczniów przebieralnie z natryskami i węzłami sanitarnymi oraz pomieszczenie porządkowe. Z obu stron traktów są dostępne centralnie usytuowane drzwi wejściowe do sali gimnastycznej. Na antresoli z jednej strony znajdują się pomieszczenia o funkcji biurowej, na drugiej antresoli sala do ćwiczeń pomocniczych i gier stołowych z magazynkiem podręcznym.

Dane liczbowe:

-        powierzchnia zabudowy -                                            953 m²

-        powierzchnia netto -                                                  1 168 m²

-        kubatura ogólna -                                                       8 294 m³

-        kubatura użytkowa sali z widownią oraz antresoli -  4 525 m³

-        liczba użytkowników -       max 2 grupy uczniów po 24 osoby

-        liczba widzów -                                                             200 osób

 

Ponadto na terenie szkoły znajduje się szereg nieużytkowanych budynków, w tym:

 

Budynek przy Staszica 18 – wybudowany około 1920 roku jako areszt, posiada ciekawe walory architektoniczne. W ostatnim czasie pełnił biurową dla PTTK.

Jest trzytraktowy z traktem środkowym przeznaczonym na komunikację, trakty skrajne są zajęte na pomieszczenia użytkowe. Budynek jest wyposażony w dwie klatki schodowe, wykonane jako schody zabiegowe, wspornikowe, kamienne (z piaskowca). Strop nad piwnicą jest masywny (ceglany strop odcinkowy), natomiast strop piętrowy nad I piętrem jest drewniany. Ściany zewnętrzne są wykonane z cegły licowej klinkierowej o średnim stopniu zniszczenia. Ściany wewnętrzne działowe oraz ściany wewnętrzne nośne wykonane są z cegły zwykłej i otynkowane zaprawą wapienną. Dach jest wykonany w konstrukcji krokwiowo – słupowej, dwuspadowy, kryty papą. Dach jest w części otoczony attyką z cegły klinkierowej, a na całości ozdobnym gzymsem dachowym. Stolarkę okienną stanowią okna skrzynkowe, sklepienia łukowe. Przewody kominowe zostały wyprowadzone ponad dach i zakończone czopuchami ceglanymi. Budynek jest otoczony przybudówkami w kształcie wianuszka. Ma to istotny wpływ na pogorszenie stanu technicznego budynku, w tym również odwodnienie dachu.

Konstrukcja budynku nie wykazuje oznak braku stabilności obiektu lub uszkodzenia części konstrukcyjnej. Wskutek długotrwałej nieszczelności w połaci dachowej na ścianach zewnętrznych wystąpiło głębokie zawilgocenie i odparzenie tynków wewnętrznych ścian, a także przegnicie fragmentów stropów.

Budynek jest zaopatrzony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną (oświetleniową i zasilającą). Stan instalacji ocenia się jako średni. Wyposażenie sanitariatów jest substandardowe. Stan tynków wewnętrznych, podłóg, okien i drzwi ocenia się jako słaby.

 

Powierzchnia zabudowy -                       300 m²

Kubatura części użytkowej -                  2550 m³

 

Ze względu na charakterystyczny i niepowtarzalny rodzaj zabudowy, związany z tym właśnie miejscem postuluje się, aby ten budynek został zachowany i poddany gruntownej naprawie.

Ze względu na walory architektoniczne i użytkowe obiektu, które będzie można uzyskać po przeprowadzeniu remontu, należy dokonać w pierwszej kolejności rozbiórki wszystkich obiektów przybudowanych, odprowadzić wody deszczowe z budynku i otoczenia do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, przeprowadzić wymianę uszkodzonych stropów drewnianych oraz pozostałe roboty związane z remontem i przebudową obiektu.

 

Budynek jest otoczony przez budynek gospodarczy w formie dobudówki. Dobudówka wykonana w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej, pochodzi z okresu przedwojennego. Mieścił się w niej zakład stolarski i tylko do takich celów był przewidziany jeśli chodzi o standard i dobór zastosowanych materiałów (posadzkę stanowi warstwa betonu, brak warstw izolacyjnych, ściana zewnętrzna z cegły grubości 25 cm – zły stan techniczny).

Budynek ten jest w złym stanie technicznym. Przewiduje się go do rozbiórki.

 

Ponadto działka szkolna w północnej części jest niezagospodarowana, mieszczą się tu pozostałości zabudowy z różnych okresów funkcjonowania tego terenu. W większości są to budynki gospodarcze lub magazyny nie przedstawiające żadnej wartości.

Są to:

-        stara kotłownia węglowa

-        stalowa wiata magazynowa, aktualnie mieści się tu sklep meblowy

-        stalowa wiata, obudowana pustakiem cementowym (nieużytkowana)

-        szopa drewniana kryta eternitem (nieużytkowana)

-        budynek gospodarczy z cegły o wymiarach 5/4 m, aktualnie stróżówka

-        budynek gospodarczy z cegły (nieużytkowany)

-        2 mniejsze magazynki gospodarcze o wymiarach 3/3 m

-        betonowe, prefabrykowane ogrodzenie

-        istniejące uzbrojenie (szamba) przewidziane do demontażu

 

Teren stopniowo niszczeje i ulega pogłębiającej degradacji. Omawiany teren wymaga uporządkowania ze względu na atrakcyjne położenie (centrum Kowar) oraz na możliwości rozbudowy na potrzeby szkolnej bazy oświatowej.

Koszty rozbiórek powyższych obiektów i doprowadzenia tego terenu do stanu przyzwalającego na podjęcie dalszych prac budowlanych wyceniono w kosztorysie szacunkowym, który jest załącznikiem do niniejszego opracowania.

 

II. Ocena funkcjonalności obecnej infrastruktury

 

Na terenie miasta Kowary funkcjonowały do ubiegłego roku trzy szkoły podstawowe. W bieżącym roku szkolnym pozostały dwie, jedną zlikwidowano. Młodzież i dzieci w większości przeszły z likwidowanej Szkoły Podstawowej nr 2 do szkoły nr 1. w rezultacie szkoła nr 1 stała się wiodącą szkołą, dzięki sprzyjającemu położeniu w centrum miasta a jednocześnie z dużym zapleczem terenowym umożliwiającym dalszy jej rozwój i dopasowanie do aktualnie obowiązujących standardów.

 

Właścicielem terenu szkoły jest Gmina Kowary, aktualnie regulowany jest stan dotyczący oddania trwałego zarządu całości dyrektorowi szkoły.

W szkole uczyć się będzie w nowym roku 2006/2007 szkolnym 500 uczniów, w tym 50 w dwóch oddziałach przedszkolnych.

 

Obecnie szkoła pełni funkcję:

-        dydaktyczną – sale lekcyjne, sala gimnastyczna wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, 2 sale komputerowe, biblioteka z czytelnią (przystosowaną do funkcji centrum multimedialnego, szkoła czeka na realizację projektu przez ministerstwo, ponieważ jest w pierwszej kolejności ujęta na liście szkół do wyposażenia),

-        wychowawczą – gabinet pedagoga szkolnego (planuje się dodatkowo gabinet psychologa, logopedy),

-        opiekuńczą – świetlica szkolna, gabinet pielęgniarki szkolnej (z powodu ograniczeń powierzchniowych brak miejsca n gabinet stomatologa i lekarski).

 

Poza tym w szkole są jeszcze pomieszczenia dla administracji szkolnej (2 dyrektorzy, sekretariat, 2 pokoje nauczycielskie, księgowość, kierownik administracyjny) oraz obsługa szkoły (woźna, 2 konserwatorów, operator urządzeń komputerowych). Jest także pomieszczenie służące za siedzibę Stowarzyszenia Eurojedynka działającego przy szkole.

 

W szkole zatrudnionych będzie w bieżącym roku szkolnym 35 nauczycieli.

 

W liczbie 25 godzin tygodniowo, po zajęciach szkolnych, odbywają się zajęcia w ramach klubów uczniowskich, kół zainteresowań i SKS-u. Działajądwa koła teatralne, koło taneczne, koło turystyczne, klub europejski, koło ekologiczne, koło matematyczne, koło plastyczne, koło filozoficzne, Samorząd Uczniowski, dwa koła informatyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze dla uczniów z zaburzeniami. Są też zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Dotychczas od klasy 0 do klasy 6 dzieci uczą się języka niemieckiego, ale szkoła wystąpiła do ministerstwa o środki na naukę języka angielskiego.

 

Szkoła współpracuje ze szkołami z Niemiec i Czech, poprzez zjazdy, spotkania oraz wszelkie formy integrujące młodzież na zetknięciu trzech narodowości i różnorodnych kultur. Młodzież z Czech i Niemiec przyjeżdża gościnnie do Szkoły nr 1 w Kowarach. Brakuje bazy noclegowej na odpowiednim poziomie, jako pokoje noclegowe wykorzystywane są sale lekcyjne.

 

Obecnie Szkoła przygotowuje się do realizacji programu Uniwersytet Uczniowski przy współpracy z Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze, a więc niezbędna będzie w przyszłości aula z prawdziwego zdarzenia. Program rozpoczyna się na początku października bieżącego roku. Teraz na tę okoliczność przygotowane (remontowane) jest największe pomieszczenie szkolne, dawną salę gimnastyczną, która obecnie jest salą lekcyjną w budynku nr I.

 

 

 

III. Analiza opcji

Uwaga, ze względów ekonomicznych analizie poddano przyszłe koszty eksploatacyjne projektowanych obiektów.

 

KOSZT EKSPLOATACJI PROJEKTOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY, AULI I BASENU PŁYWACKIEGO W CENTRUM EDUKACYJNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOWARACH

 

KOSZT EKSPLOATACJI POMIESZCZEŃ SZKOŁY

1.     OGRZEWANIE I WENTYLACJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

 

Dla przyjętego w koncepcji układu i rozmieszczenia budynków wyliczone zostały następujące koszty z tytułu ogrzewania i wentylacji pomieszczeń szkoły.

 

Wskaźniki energetyczne:

qA = 80 W/m2

qV = 25 W/m3

Q = 210 kW

E = 1625 GJ/rok; 476840 kWh/rok

 

Dla podanych powyżej wskaźników wyliczono przybliżony koszt eksploatacji:

- dla ogrzewania gazem ziemnym CZ-50:      koszt = 62900 zł

- dla ogrzewania olejem opałowym lekkim:  koszt = 106100 zł

 

Struktura zapotrzebowania na energię dla budynku szkoły przedstawia się następująco:

 

 

Z powyższego diagramu wynika że znaczący udział w całkowitym zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania ma energia konieczna do podgrzania powietrza wentylacyjnego. Zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją o średniej sprawności 50% pozwoli zaoszczędzić około 20% energii co przy ogrzewaniu gazem GZ-50 daje kwotę około 14000 zł rocznie.

 

2.     ZIMNA WODA I CIEPŁA WODA UŻYTKOWA – ŁAZIENKI SZKOLNE.

Do obliczeń przyjęto ilość uczniów n=700 osób i średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę qj =20l/osobaڤdoba (w tym woda ciepła 10l/osobaڤdoba) co daje sumaryczne zapotrzebowanie na poziomie:

Qdoba = 14m3/doba (woda zimna)

Qdoba = 7m3/doba (woda ciepła)

 

Koszt podgrzania ciepłej wody wyniesie około 17500 zł w ciągu roku. Zastosowanie automatyki i zasobników ciepła pozwalających na pracę z tzw. priorytetem c. w. u pozwoli zredukować te koszty o około 50% do wartości 8750 zł.

 

KOSZT EKSPLOATACJI AULI SZKOLNEJ

 

1.     OGRZEWANIE I WENTYLACJA AULI.

Dla przyjętego w koncepcji układu i rozmieszczenia budynków wyliczone zostały następujące koszty z tytułu ogrzewania i wentylacji auli.

 

Wskaźniki energetyczne:

qA = 185 W/m2

qV = 31 W/m3

Q = 48 kW

E = 605 GJ/rok; 167750 kWh/rok

 

Dla podanych powyżej wskaźników wyliczono przybliżony koszt eksploatacji:

- dla ogrzewania gazem ziemnym CZ-50:      koszt = 23400 zł

- dla ogrzewania olejem opałowym lekkim:  koszt = 39520 zł

 

Struktura zapotrzebowania na energię dla budynku szkoły przedstawia się następująco:

 

 

Z powyższego diagramu wynika również znaczący udział w całkowitym zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania ma energia konieczna do podgrzania powietrza wentylacyjnego. Zastosowanie centrali z wymiennikiem ciepła o średniej sprawności 50% pozwoli zaoszczędzić około 36% energii co przy ogrzewaniu gazem GZ-50 daje kwotę około 8400 zł rocznie.

 

 

KOSZT EKSPLOATACJI BASENU

1.     OGRZEWANIE I WENTYLACJA BASENU

 

Dla przyjętego w koncepcji układu i rozmieszczenia budynków wyliczone zostały następujące koszty z tytułu ogrzewania i wentylacji basenu.

 

Wskaźniki energetyczne:

qA = 160 W/m2

qV = 40 W/m3

Q = 200 kW

E = 2800 GJ/rok; 780350 kWh/rok

 

Dla podanych powyżej wskaźników wyliczono przybliżony koszt eksploatacji:

- dla ogrzewania gazem ziemnym CZ-50:      koszt = 108400 zł

- dla ogrzewania olejem opałowym lekkim:  koszt = 182900 zł

 

Struktura zapotrzebowania na energię dla budynku basenu przedstawia się następująco:

 

 

Z powyższego diagramu wynika również znaczący udział w całkowitym zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania ma energia konieczna do podgrzania powietrza wentylacyjnego. Zastosowanie centrali z wymiennikiem ciepła i pompą ciepła o średniej sprawności odzysku 65% pozwoli zaoszczędzić około 50% energii co przy ogrzewaniu gazem GZ-50 daje kwotę około 54200 zł rocznie.

 

 

2.     ZIMNA WODA I CIEPŁA WODA UŻYTKOWA – ŁAZIENKI W SZATNI.

Do obliczeń przyjęto ilość osób korzystających jednocześnie z basenu n=20 osób i 10 zmian w ciągu dnia oraz średnie zapotrzebowanie na ciepłą wodę qj =35 l/osoba (prysznic przed i po kąpieli) co daje sumaryczne zapotrzebowanie na poziomie:

Qdoba = 7m3/doba (woda ciepła)

Koszt podgrzania ciepłej wody wyniesie około 17500 zł w ciągu roku.

 

 

3.     ZIMNA I CIEPŁA WODA – BASEN

Miesięczny koszt wody do uzupełnienia w miejsce wody która odparowała z basenu i wody na potrzeby technologiczne stacji uzdatniania oraz filtrów wynosił będzie średnio 1000zł.

Roczny koszt ogrzewania wody w basenie wyniesie około 100000zł.

Przy założeniu że m2 kolektora słonecznego w ciągu roku może dostarczyć 400 kWh energii dla pokrycia całkowitego zapotrzebowania na ciepło konieczne by było zainstalowanie około 100 m2 kolektorów. Ze względu na konieczność dogrzewania wody w okresie zimowym i przejściowym inwestycja zwróciłaby się w około 10 lat. Roczny koszt ogrzewania wody wynosiłby wtedy około 65000zł.

 

CAŁKOWITY KOSZT EKSPLOATACJI:

Koszt (ogrzewania + ciepła woda) bez usprawnień:

393200zł/rok w tym basen 225950zł/rok

Koszt (ogrzewanie + ciepła woda) z usprawnieniami:

297290zł/rok w tym basen 136680zł/rok

 

Dodatkowe oszczędności można uzyskać stosując kotły kondensacyjne. Roczna oszczędność dla całego kompleksu z tytułu zastosowania kotłów kondensacyjnych wyniesie około 15000zł/rok.

 

ODZYSK ENERGII:

-        wentylacja z rekuperacją;

-        centrala wentylacyjna basenu z pompą ciepła;

-        pompa ciepła do ze ściekami jako dolne źródło ciepła;

 

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII

-        kolektory słoneczne;

-        pompa ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła (konieczne badania geologiczne).

 

UWAGA

Podane liczby mają charakter orientacyjny. Koszty eksploatacji i czas zwrotu zastosowanych usprawnień należy wyliczyć na podstawie projektu budowlanego i na podstawie tych danych podjąć decyzję o celowości ich wprowadzenia.